ISTOTNY ŚRODEK NAUCZANIA

Natomiast uczniowie klas starszych, od V do VIII, mogą korzystać z programu zróżnicowanego według przedmiotów nauczania. Telewizja w roku szkolnym 1968/69 nadawała także audycje dla klas licealnych z dwóch przedmiotów: języka polskiego (cykle „Dzieje dramatu” oraz „Poezja”) i z przysposobienia obronnego. Jak się okazało, programy te nie znalazły jednak w liceach zbyt wielu odbiorców. Programy… Czytaj więcej »

NIEJEDNOKROTNIE STOSOWANE

   Niejednokrotnie stosowana w publicystyce kulturalnej forma omó­wień słownych (rozmów itp.) nie jest generalnie dezaprobowana. Zrozu­mienie dla tej formy zależy pozytywnie od wykształcenia, od umysłowego rodzaju pracy, od ogólnego zainteresowania sprawami kultury i konsump­cji kulturalnej widzów. Przede wszystkim jednak widzowie na wyższym poziomie reprezentują pogląd, iż forma ta nie przesądza o jakości audycji:    bywają… Czytaj więcej »

WYRAŻONE POCZUCIE NIEDOBORU

Wyrażone przez część telewidzów poczucie niedoboru informacji znalazło swój wy­raz przede wszystkim w postulacie wzbogacenia informacji zagranicznej. Opinie o najbardziej pożądanym profilu wieczornego DTV są po­dzielone; stosunkowo najliczniejsza jest grupa osób domagających się przede wszystkim informacji opatrzonej komentarzem, tym niemniej inne poglądy (na przykład, że dzienniki powinny nadawać głównie informacje agencyjne lub że proporcje informacji… Czytaj więcej »

WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

Należy także odno­tować, że w zdecydowanej większości wypowiedzi wymieniano przy tej okazji osobę Karola Małcużyńskiego.  W odróżnieniu od niezwykle licznych głosów krytykujących dzienniki TV za niewystarczającą ilość materiałów filmowych, odsetek osób wskazu­jących na niedobór obrazu w obu magazynach jest znikomy. Źródeł tych różnic w poglądach należy upatrywać zarówno w innej funkcji obu maga­zynów, dostarczających rozszerzonej,… Czytaj więcej »

DODATNIE OCENY

Na poparcie wystawionej oceny respondenci przytaczali w sposób ni­czym nie ograniczony własne argumenty. Zanim zostaną one przedsta­wione warto odnotować, że wskaźniki opinii krytycznych o takiej czy innej stronie obu magazynów przekraczają uprzednio przytoczone wskaź­niki ocen ujemnych. Jest to zresztą zrozumiałe, zarówno ze względu na ogólny charakter oceny jak i na naturalną wśród respondentów tendencję do… Czytaj więcej »

TYP I WIELKOŚĆ

Wśród członków PZPR odsetek osób domagających się głównie in­formacji komentowanej jest wyższy niż wśród członków ZMS i osób nie należących do organizacji politycznych (45,9% w grupie osób należą­cych do PZPR w stosunku do 34,9% wśród członków ZMS i 32,4% wśród osób niezorganizowanych). Taki rozkład opinii wskazuje na większą wagę przywiązywaną przez członków PZPR do informacji… Czytaj więcej »

ODRĘBNE OMÓWIENIE

Odrębnego omówienia wymagają opinie odbiorców dotyczące interpre­tacji relacjonowanych w dziennikach wydarzeń.Z uwagi na pewną drażliwość tego pytania zdecydowano się zamieścić pośredni wariant oceny, umożliwiający wyrażenie opinii osobom, które nie zgadzają się z arbitralną opinią, pozytywną lub negatywną i które w takich przypadkach mogłyby uciec się do odmowy udzielenia odpo­wiedzi.Tylko co trzeci telewidz w pełni akceptuje… Czytaj więcej »

PUBLICZNOŚĆ TELEWIZYJNA

Publiczność telewizyjna to nie tylko zbiorowość niezwykle aktywna w zakresie odbioru codziennej informacji telewizyjnej; większość to zara­zem słuchacze informacji radiowej, a także regułami czytelnicy prasy co­dziennej; równoczesnemu korzystaniu z różnych źródeł informacji po­święcono jeden z rozdziałów niniejszego opracowania. Problematyka badania dotyczącego telewizyjnego programu polityczno-informacyjnego.Przeprowadzone w styczniu 1970 r. ogólnopolskie badanie ankietowe miało na celu ustalenie:… Czytaj więcej »

PRZEDSTAWIONE REZULTATY

Przedstawione wyżej rezultaty badania pozwoliły w kontrowersyjnych sądach respondentów wykryć pewne dominanty i nadać im bardziej obiektywny charakter. Z odpowiedzi 2000 osób objętych ankietą wynika^ że zakres odbioru programów sportowych jest bardzo duży, a zatem po­święcenie im 5,5% ogólnego czasu antenowego jest społecznie uzasad­nione. Dodajmy, że aż jedna trzecia badanych domaga się rozszerzenia działalności telewizji… Czytaj więcej »

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA TELEWIDZÓW

W uzupełnieniu powyższych wyników dodajmy, że 12% zgłoszeń, spośród interesującej nas grupy badanych, dotyczyło konkretnych roz­grywek w ramach tych dyscyplin, jak np. Żużlowe Mistrzostwa Świata w Szwecji czy Nadwiślański Rajd Samochodowy, o których badani wie­dzieli, że się odbyły, a których nasza telewizja nie transmitowała.Czy ‚uprawianie sportu wpływa korzystnie na zdrowie człowieka? — 90°/o badanych jest… Czytaj więcej »