Prawo nowych technologii

, Listopad 10, 2011

Obecnie wszelkiego typu technologia i technika, która to istnieje, doskonale funkcjonuje, a co najważniejsze wciąż udoskonala się odgrywa w dzisiejszym świecie bardzo dużą i zasadniczą role. Dzieje się tak głównie, dlatego, ze wszędzie gdzie jest stosowana w sposób prostszy i łatwiejszy można wykonywać szereg czynności, które dotychczas, bez znajomości techniki i technologii trwały znacznie dłużej. Aby jednak technika mogła powstawać oraz udoskonalać się, musi odbywać się to zgodnie z ustanowionym prawem. Z tego też względu dziś na rynku istnieje i działa bardzo wiele instytucji, które zajmują się, na co dzień kontrolą takich działań technologicznych. Z tego też względu wszystkie badania oraz eksperymenty technologiczne muszą być zgodne z istniejącymi normami, bowiem w inny sposób są one nielegalne. Najczęściej takie badania są wykonywane przez grono specjalistów, którzy to stosują się do ustalonych norm prawnych. Aby prowadzenie badań było bezpieczne, zawsze muszą być one pod kontrolą.


Tagi: , , , , ,
Kategorie Multimedia | No Comments » |

Rozwój technologii ekranów dotykowych

, Październik 30, 2011

Jeszcze kilka lat temu nikt raczej nie myślał, że będzie obsługiwał swój sprzęt elektroniczny nie za pomocą przycisków lecz przy pomocy własnych palców. Dotyk dzięki elektronice zyskał na nowym znaczeniu. Jeśli chodzi o ekrany dotykowe system ten zrewolucjonizował Steve Jobs wprowadzając urządzenia takie jak ipod, iphone oraz ipad. Wszystkie te urządzenia opierają się na tym, że obsługujemy za pomocą dotyku. Odkrycia elektroniczne jakich dokonał Jobs przełożyły się na całą branże telefonów komórkowych. Obecnie na rynku mamy już mnóstwo różnych modeli telefonów, które obsługujemy za pomocą ekranów dotykowych. Piszemy smsy nie stukając po klawiaturze, lecz dotykając płaski ekran monitora. Nie używając żadnych guzików możemy dokonać wszystkich operacji na telefonie komórkowym. Jest to rewolucja techniczna, która rozwinęła się jak błyskawica i szturmem zawładnęła rynek. Nie tylko telefony można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego, ale również przenośne laptopy, takie jak ipad. Klawiatura staje się urządzeniem zbytecznym, zastępowana jest zwyczajnie przez dotyk.


Tagi: ,
Kategorie Majsterkowanie | No Comments » |

Internet ułatwieniem dla przedsiębiorców

, Sierpień 21, 2011

W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom, w lipcu 2011 roku weszły w życie przepisy, dzięki którym możemy założyć firmę przy pomocy Internetu. Jednak aby skorzystać z takiej możliwości, musimy posiadać tzw. „e-podpis” lub „profil zaufany”, czyli urzędowo poświadczone konto na portalu rządowym ePUAP. Jest to znakomite ułatwienie, zaoszczędza nam czas i często nerwy (stanie w długich kolejkach). Wystarczy wypełnić stosowny wniosek, po jego podpisaniu dalsze czynności, takie jak zdobycie NIP-u czy zgłoszenie do ZUS-u wykonuje za nas system. Istnieje tez możliwość założenia działalności gospodarczej bez e-podpisu. Po wypełnieniu wniosku składamy go w urzędzie gminy, w ciągu tygodnia. Następnie jesteśmy zarejestrowani na specjalnym portalu, który służy również jako źródło informacji o przedsiębiorstwach działających w naszym kraju oraz informuje o możliwościach sprawdzenia potencjalnych naszych partnerów biznesowych. Dzięki takiemu systemowi nawet najmniejsze, rozsiane po całym kraju firmy znajda się w jednej, centralnej bazie danych.


Tagi: , ,
Kategorie Tajniki elektroniki | No Comments » |

Badania technologiczne oraz techniczne

, Lipiec 12, 2011

Obecnie wszyscy mieszkający ludzie mają okazję, aby zobaczyć, w jakim tempie rozwija się i udoskonala istniejący dziś świat. Z tego też względu wciąż możemy być świadkami niezwykłego postępu technologicznego oraz technicznego. To z kolei sprawia, że coraz częściej spotykamy się z nowymi urządzeniami, wynalazkami, a także zjawiskami, o których to do tej pory nikt nie wiedział i nie mógł przewidzieć ich powstania. Obecnie różnorodność techniki i technologii jest tak duża i zadziwiająca, ze potencjalny człowiek może mieć problemy i trudności z jej zrozumieniem oraz wykorzystanie. Dzieje się tak, dlatego, ze na świecie wciąż prowadzone są wszelkiego typu badania, które to mają na celu udoskonalenie już istniejących procesów, systemów czy też urządzeń. Dziś, aby nadążyć za postępem technicznym trzeba wciąż wiec być na bieżącą oraz interesować się wszelkimi sprawami, oraz zjawiskami, jakie zachodzą w nowoczesnym i pełnym innowacji świecie. Dzięki temu owe urządzenia będziemy mogli wykorzystać do własnych potrzeb.


Tagi:
Kategorie Tajniki elektroniki | No Comments » |

ISTOTNY ŚRODEK NAUCZANIA

, Czerwiec 11, 2015

Natomiast uczniowie klas starszych, od V do VIII, mogą korzystać z programu zróżnicowanego według przedmiotów nauczania. Telewizja w roku szkolnym 1968/69 nadawała także audycje dla klas licealnych z dwóch przedmiotów: języka polskiego (cykle „Dzieje dramatu” oraz „Poezja”) i z przysposobienia obronnego. Jak się okazało, programy te nie znalazły jednak w liceach zbyt wielu odbiorców. Programy szkolne stanowią w naszym kraju niewątpliwie bardzo istot­ny środek nauczania wzbogacający wiedzę uczniów, wspomagający nau­czycieli w ich codziennych działaniach edukacyjnych, uzupełniający inne, stosowane przez nich metody.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

NIEJEDNOKROTNIE STOSOWANE

, Czerwiec 11, 2015

   Niejednokrotnie stosowana w publicystyce kulturalnej forma omó­wień słownych (rozmów itp.) nie jest generalnie dezaprobowana. Zrozu­mienie dla tej formy zależy pozytywnie od wykształcenia, od umysłowego rodzaju pracy, od ogólnego zainteresowania sprawami kultury i konsump­cji kulturalnej widzów. Przede wszystkim jednak widzowie na wyższym poziomie reprezentują pogląd, iż forma ta nie przesądza o jakości audycji:    bywają wśród nich dobre i złe. Widzowie na stosunkowo niższym po­ziomie (wykształcenia, zainteresowań itp.) na ogół nie potrafią ocenić pro­gramów w tej formie, zapewne z braku dostatecznej ich znajomości.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

WYRAŻONE POCZUCIE NIEDOBORU

, Czerwiec 11, 2015

Wyrażone przez część telewidzów poczucie niedoboru informacji znalazło swój wy­raz przede wszystkim w postulacie wzbogacenia informacji zagranicznej. Opinie o najbardziej pożądanym profilu wieczornego DTV są po­dzielone; stosunkowo najliczniejsza jest grupa osób domagających się przede wszystkim informacji opatrzonej komentarzem, tym niemniej inne poglądy (na przykład, że dzienniki powinny nadawać głównie informacje agencyjne lub że proporcje informacji i komentarza powinny być wy­równane) znalazły licznych zwolenników.Magazyny publicystyki międzynarodowej „Monitor” i „Światowid” cieszą się aplauzem telewidzów.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

, Czerwiec 10, 2015

Należy także odno­tować, że w zdecydowanej większości wypowiedzi wymieniano przy tej okazji osobę Karola Małcużyńskiego.  W odróżnieniu od niezwykle licznych głosów krytykujących dzienniki TV za niewystarczającą ilość materiałów filmowych, odsetek osób wskazu­jących na niedobór obrazu w obu magazynach jest znikomy. Źródeł tych różnic w poglądach należy upatrywać zarówno w innej funkcji obu maga­zynów, dostarczających rozszerzonej, problemowej informacji, dotyczącej kilku wybranych, aktualnych tematów międzynarodowych, co samo przez się budzi zainteresowanie i skupia uwagę, jak i może głównie w innej for­mie przekazywania informacji czy komentarza, bardziej osobistej, bezpo­średniej, mówionej, co pozwala na nawiązanie kontaktu i eliminuje znu­żenie pojawiające się przy dłuższym słuchaniu czytanego tekstu.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

DODATNIE OCENY

, Czerwiec 10, 2015

Na poparcie wystawionej oceny respondenci przytaczali w sposób ni­czym nie ograniczony własne argumenty. Zanim zostaną one przedsta­wione warto odnotować, że wskaźniki opinii krytycznych o takiej czy innej stronie obu magazynów przekraczają uprzednio przytoczone wskaź­niki ocen ujemnych. Jest to zresztą zrozumiałe, zarówno ze względu na ogólny charakter oceny jak i na naturalną wśród respondentów tendencję do wystawiania dodatnich ocen. Wśród przytoczonych w zestawieniu opinii szczegółowych dotyczą­cych obu magazynów publicystyki międzynarodowej, należy zwrócić uwa­gę na stosunkowo wysokie odsetki wypowiedzi akcentujących walory ich treści: informacji i komentarza; równocześnie inna ich zaleta, a miano­wicie: atrakcyjny sposób prowadzenia została wyeksponowana szczegól­nie często przez telewidzów oglądających „Monitor”.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

TYP I WIELKOŚĆ

, Czerwiec 10, 2015

Wśród członków PZPR odsetek osób domagających się głównie in­formacji komentowanej jest wyższy niż wśród członków ZMS i osób nie należących do organizacji politycznych (45,9% w grupie osób należą­cych do PZPR w stosunku do 34,9% wśród członków ZMS i 32,4% wśród osób niezorganizowanych). Taki rozkład opinii wskazuje na większą wagę przywiązywaną przez członków PZPR do informacji pogłębionej, wyposa­żonej w omówieniu zachodzących w kraju i na świecie wydarzeń. Jeśli chodzi o typ i wielkość zamieszkiwanych przez telewidzów miejscowości, to odsetki osób preferujących dzienniki o dużej zawartości komentarza nieco spadają w miarę podnoszenia się liczby mieszkańców skupiska ludnościowego (od 41,3% wśród mieszkańców wsi do 32,1% wśród mieszkańców Warszawy); równocześnie rosną wskaźniki telewidzów postulujących, by dzienniki były przede wszystkim serwisem wiadomości.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

ODRĘBNE OMÓWIENIE

, Czerwiec 10, 2015

Odrębnego omówienia wymagają opinie odbiorców dotyczące interpre­tacji relacjonowanych w dziennikach wydarzeń.Z uwagi na pewną drażliwość tego pytania zdecydowano się zamieścić pośredni wariant oceny, umożliwiający wyrażenie opinii osobom, które nie zgadzają się z arbitralną opinią, pozytywną lub negatywną i które w takich przypadkach mogłyby uciec się do odmowy udzielenia odpo­wiedzi.Tylko co trzeci telewidz w pełni akceptuje naświetlenie bieżących wydarzeń, które proponują mu dzienniki, zgadza się z ich interpretacją.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

PUBLICZNOŚĆ TELEWIZYJNA

, Czerwiec 10, 2015

Publiczność telewizyjna to nie tylko zbiorowość niezwykle aktywna w zakresie odbioru codziennej informacji telewizyjnej; większość to zara­zem słuchacze informacji radiowej, a także regułami czytelnicy prasy co­dziennej; równoczesnemu korzystaniu z różnych źródeł informacji po­święcono jeden z rozdziałów niniejszego opracowania. Problematyka badania dotyczącego telewizyjnego programu polityczno-informacyjnego.Przeprowadzone w styczniu 1970 r. ogólnopolskie badanie ankietowe miało na celu ustalenie:  wielkości i składu społecznego audytorium dzienników telewizyj­nych, a także magazynów publicystyki międzynarodowej „Monitor” i „Światowid”;   opinii telewidzów o wymienionych programach i to zarówno ogol- nych jak i szczegółowych, dotyczących ich wyodrębnionych elementów;   zainteresowań telewidzów różnymi dziedzinami życia społecznego;     udziału masowych środków przekazu w upowszechnianiu bieżącej informacji.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

PRZEDSTAWIONE REZULTATY

, Czerwiec 10, 2015

Przedstawione wyżej rezultaty badania pozwoliły w kontrowersyjnych sądach respondentów wykryć pewne dominanty i nadać im bardziej obiektywny charakter. Z odpowiedzi 2000 osób objętych ankietą wynika^ że zakres odbioru programów sportowych jest bardzo duży, a zatem po­święcenie im 5,5% ogólnego czasu antenowego jest społecznie uzasad­nione. Dodajmy, że aż jedna trzecia badanych domaga się rozszerzenia działalności telewizji w tej dziedzinie, a tylko 10% postuluje zmniejszenie czasu emisji. Rozważając kierunki oddziaływania programów sportowych, na uwagę zasługują dwie obserwacje.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA TELEWIDZÓW

, Czerwiec 10, 2015

W uzupełnieniu powyższych wyników dodajmy, że 12% zgłoszeń, spośród interesującej nas grupy badanych, dotyczyło konkretnych roz­grywek w ramach tych dyscyplin, jak np. Żużlowe Mistrzostwa Świata w Szwecji czy Nadwiślański Rajd Samochodowy, o których badani wie­dzieli, że się odbyły, a których nasza telewizja nie transmitowała.Czy ‚uprawianie sportu wpływa korzystnie na zdrowie człowieka? — 90°/o badanych jest zdania, że tak; przy czym 51,2°/o twierdzi, iż zdecy­dowanie. korzystnie, a 38,8°/o, że raczej korzystnie.


Kategorie Badania nad telewizją | No Comments » |