ISTOTNY ŚRODEK NAUCZANIA

Natomiast uczniowie klas starszych, od V do VIII, mogą korzystać z programu zróżnicowanego według przedmiotów nauczania. Telewizja w roku szkolnym 1968/69 nadawała także audycje dla klas licealnych z dwóch przedmiotów: języka polskiego (cykle „Dzieje dramatu” oraz „Poezja”) i z przysposobienia obronnego. Jak się okazało, programy te nie znalazły jednak w liceach zbyt wielu odbiorców. Programy szkolne stanowią w naszym kraju niewątpliwie bardzo istot­ny środek nauczania wzbogacający wiedzę uczniów, wspomagający nau­czycieli w ich codziennych działaniach edukacyjnych, uzupełniający inne, stosowane przez nich metody.

NIEJEDNOKROTNIE STOSOWANE

   Niejednokrotnie stosowana w publicystyce kulturalnej forma omó­wień słownych (rozmów itp.) nie jest generalnie dezaprobowana. Zrozu­mienie dla tej formy zależy pozytywnie od wykształcenia, od umysłowego rodzaju pracy, od ogólnego zainteresowania sprawami kultury i konsump­cji kulturalnej widzów. Przede wszystkim jednak widzowie na wyższym poziomie reprezentują pogląd, iż forma ta nie przesądza o jakości audycji:    bywają wśród nich dobre i złe. Widzowie na stosunkowo niższym po­ziomie (wykształcenia, zainteresowań itp.) na ogół nie potrafią ocenić pro­gramów w tej formie, zapewne z braku dostatecznej ich znajomości.

WYRAŻONE POCZUCIE NIEDOBORU

Wyrażone przez część telewidzów poczucie niedoboru informacji znalazło swój wy­raz przede wszystkim w postulacie wzbogacenia informacji zagranicznej. Opinie o najbardziej pożądanym profilu wieczornego DTV są po­dzielone; stosunkowo najliczniejsza jest grupa osób domagających się przede wszystkim informacji opatrzonej komentarzem, tym niemniej inne poglądy (na przykład, że dzienniki powinny nadawać głównie informacje agencyjne lub że proporcje informacji i komentarza powinny być wy­równane) znalazły licznych zwolenników.Magazyny publicystyki międzynarodowej „Monitor” i „Światowid” cieszą się aplauzem telewidzów.

WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

Należy także odno­tować, że w zdecydowanej większości wypowiedzi wymieniano przy tej okazji osobę Karola Małcużyńskiego.  W odróżnieniu od niezwykle licznych głosów krytykujących dzienniki TV za niewystarczającą ilość materiałów filmowych, odsetek osób wskazu­jących na niedobór obrazu w obu magazynach jest znikomy. Źródeł tych różnic w poglądach należy upatrywać zarówno w innej funkcji obu maga­zynów, dostarczających rozszerzonej, problemowej informacji, dotyczącej kilku wybranych, aktualnych tematów międzynarodowych, co samo przez się budzi zainteresowanie i skupia uwagę, jak i może głównie w innej for­mie przekazywania informacji czy komentarza, bardziej osobistej, bezpo­średniej, mówionej, co pozwala na nawiązanie kontaktu i eliminuje znu­żenie pojawiające się przy dłuższym słuchaniu czytanego tekstu.

DODATNIE OCENY

Na poparcie wystawionej oceny respondenci przytaczali w sposób ni­czym nie ograniczony własne argumenty. Zanim zostaną one przedsta­wione warto odnotować, że wskaźniki opinii krytycznych o takiej czy innej stronie obu magazynów przekraczają uprzednio przytoczone wskaź­niki ocen ujemnych. Jest to zresztą zrozumiałe, zarówno ze względu na ogólny charakter oceny jak i na naturalną wśród respondentów tendencję do wystawiania dodatnich ocen. Wśród przytoczonych w zestawieniu opinii szczegółowych dotyczą­cych obu magazynów publicystyki międzynarodowej, należy zwrócić uwa­gę na stosunkowo wysokie odsetki wypowiedzi akcentujących walory ich treści: informacji i komentarza; równocześnie inna ich zaleta, a miano­wicie: atrakcyjny sposób prowadzenia została wyeksponowana szczegól­nie często przez telewidzów oglądających „Monitor”.

TYP I WIELKOŚĆ

Wśród członków PZPR odsetek osób domagających się głównie in­formacji komentowanej jest wyższy niż wśród członków ZMS i osób nie należących do organizacji politycznych (45,9% w grupie osób należą­cych do PZPR w stosunku do 34,9% wśród członków ZMS i 32,4% wśród osób niezorganizowanych). Taki rozkład opinii wskazuje na większą wagę przywiązywaną przez członków PZPR do informacji pogłębionej, wyposa­żonej w omówieniu zachodzących w kraju i na świecie wydarzeń. Jeśli chodzi o typ i wielkość zamieszkiwanych przez telewidzów miejscowości, to odsetki osób preferujących dzienniki o dużej zawartości komentarza nieco spadają w miarę podnoszenia się liczby mieszkańców skupiska ludnościowego (od 41,3% wśród mieszkańców wsi do 32,1% wśród mieszkańców Warszawy); równocześnie rosną wskaźniki telewidzów postulujących, by dzienniki były przede wszystkim serwisem wiadomości.

ODRĘBNE OMÓWIENIE

Odrębnego omówienia wymagają opinie odbiorców dotyczące interpre­tacji relacjonowanych w dziennikach wydarzeń.Z uwagi na pewną drażliwość tego pytania zdecydowano się zamieścić pośredni wariant oceny, umożliwiający wyrażenie opinii osobom, które nie zgadzają się z arbitralną opinią, pozytywną lub negatywną i które w takich przypadkach mogłyby uciec się do odmowy udzielenia odpo­wiedzi.Tylko co trzeci telewidz w pełni akceptuje naświetlenie bieżących wydarzeń, które proponują mu dzienniki, zgadza się z ich interpretacją.

PUBLICZNOŚĆ TELEWIZYJNA

Publiczność telewizyjna to nie tylko zbiorowość niezwykle aktywna w zakresie odbioru codziennej informacji telewizyjnej; większość to zara­zem słuchacze informacji radiowej, a także regułami czytelnicy prasy co­dziennej; równoczesnemu korzystaniu z różnych źródeł informacji po­święcono jeden z rozdziałów niniejszego opracowania. Problematyka badania dotyczącego telewizyjnego programu polityczno-informacyjnego.Przeprowadzone w styczniu 1970 r. ogólnopolskie badanie ankietowe miało na celu ustalenie:  wielkości i składu społecznego audytorium dzienników telewizyj­nych, a także magazynów publicystyki międzynarodowej „Monitor” i „Światowid”;   opinii telewidzów o wymienionych programach i to zarówno ogol- nych jak i szczegółowych, dotyczących ich wyodrębnionych elementów;   zainteresowań telewidzów różnymi dziedzinami życia społecznego;     udziału masowych środków przekazu w upowszechnianiu bieżącej informacji.

PRZEDSTAWIONE REZULTATY

Przedstawione wyżej rezultaty badania pozwoliły w kontrowersyjnych sądach respondentów wykryć pewne dominanty i nadać im bardziej obiektywny charakter. Z odpowiedzi 2000 osób objętych ankietą wynika^ że zakres odbioru programów sportowych jest bardzo duży, a zatem po­święcenie im 5,5% ogólnego czasu antenowego jest społecznie uzasad­nione. Dodajmy, że aż jedna trzecia badanych domaga się rozszerzenia działalności telewizji w tej dziedzinie, a tylko 10% postuluje zmniejszenie czasu emisji. Rozważając kierunki oddziaływania programów sportowych, na uwagę zasługują dwie obserwacje.

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA TELEWIDZÓW

W uzupełnieniu powyższych wyników dodajmy, że 12% zgłoszeń, spośród interesującej nas grupy badanych, dotyczyło konkretnych roz­grywek w ramach tych dyscyplin, jak np. Żużlowe Mistrzostwa Świata w Szwecji czy Nadwiślański Rajd Samochodowy, o których badani wie­dzieli, że się odbyły, a których nasza telewizja nie transmitowała.Czy ‚uprawianie sportu wpływa korzystnie na zdrowie człowieka? — 90°/o badanych jest zdania, że tak; przy czym 51,2°/o twierdzi, iż zdecy­dowanie. korzystnie, a 38,8°/o, że raczej korzystnie.